УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
ПредметМакроэкономика
Тип работыкурсовая работа
Объем работы31
Дата поступления12.12.2012
890 ₽

Содержание

ПЛАН Вступ Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення § 1. Сутність і функції фіскальної політики § 2. Дискреційна і автоматична фіскальна політика Глава 2. Фіскальна політика як система державного регулювання економіки § 1. Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку § 2. Ефективність фіскальної політики Глава 3. Особливості фіскальної політики в трансформаційній економіці України § 1. Природа фіскальних проблем в Україні і необхідність реформування бюджетно-податкової системи § 2. Шляхи і методи вдосконалення фіскальної політики Висновки Перелік посилань

Введение

ВСТУП Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні. Останнім часом в Україні простежується тенденція до посилення ролі уряду в регулюванні національної економіки через фінансову систему, тобто здійснюються витрати на програми по соціальному забезпеченню, на підтримку середнього рівня доходів, охорону здоров'я, освіту і так далі. З іншого боку, з початку економічних реформ український уряд узяв орієнтир на введення надзвичайно високого оподаткування на доходи фірм, що негативно позначилося на стані національної економіки і перспективах її підйому. Не випадково у відповідь реакцією є активний розвиток тіньової економіки, внаслідок чого уряд не в змозі зібрати в прибуткову частину бюджету і половини передбачених надходжень. Сьогодні тема фіскальної політики є дуже актуальною, оскільки економіка України переживає далеко не найкращі дні, і від того, як уряд здійснюватиме бюджетно-податкову політику, залежить доля кожної людини, що живе в нашій країні і доля всієї країни в цілому. Отже, метою даної роботи є визначення поняття фіскальної політики і її складових, позначення принципів, механізмів і інструментів дії фіскальної політики на господарську систему суспільства. У роботі буде даний всесторонній розгляд фіскальної політики як методу державного регулювання економіки, а також буде проведений аналіз сучасної фіскальної політики України: освітлені об'єктивні причини необхідності її реформування і можливі шляхи удосконалення. Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення. §1. Сутність і функції фіскальної політики. Фіскальна політика - це урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу і структури державних витрат з метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання й обмеження інфляції та згубного впливу циклічних коливань. Вона є головною складовою фінансової політики та дуже важливою ланкою економічної політики. Термін "фіскальна" походить від латинського fiscua, що в перекладі означає "державна казна". Серед численних завдань фіскальної політики, так званого дерева цілей, твірних, основними є: " стійке зростання національного доходу; " помірні темпи інфляції; " повна зайнятість; " згладжування циклічних коливань економіки. Фіскальну політику ще називають бюджетно-податковою. Пояснюється така назва тим, що цей вид державного впливу на економіку здійснюється шляхом формування доходів держбюджету та несення витрат у вигляді державних закупівель, видатків у формі трансфертних та процентних виплат за борговими зобов'язаннями. Щоб зрозуміти загальні принципи державного регулювання, необхідно чітко виділити два компоненти фіскальної політики: витрати і податки. За допомогою урядових витрат на закупівлю товарів і послуг можна збільшити або зменшити сукупні витрати, а тим самим впливати на обсяг національного виробництва. До урядових витрат відносяться всі бюджетні асигнування, направлені на будівництво доріг, шкіл, лікарень, установ культури, здійснення екологічної і енергетичної програм і інші суспільні потреби. Сюди відносяться і витрати на оборону, зовнішньоторговельні закупівлі, придбання необхідної для населення сільськогосподарської продукції та ін. Такого роду витрати і закупівлі можна назвати державно-суспільними, тому що споживачем товарів і послуг є суспільство в цілому в особі держави. Витрати, що направляються на регулювання стійкого функціонування ринкової економіки, сприяють збільшенню або скороченню об'єму внутрішнього виробництва (ЧВП) в періоди його спаду або підйому. Державні витрати не тільки прямо, але і через мультиплікаційний ефект впливають на об'єм внутрішнього виробництва, викликаючи його збільшення або скорочення. Держава впливає на об'єм внутрішнього виробництва і через свою податкову політику. Очевидно, що чим вищі податки, тим менший дохід матиме в своєму розпорядженні населення, а значить, тим менше купувати і зберігати. Тому розумна податкова політика припускає всесторонній облік тих чинників, які можуть стимулювати або гальмувати економічний розвиток і добробут суспільства. На перший погляд, здається, що високі податки, сприяючи збільшенню державного доходу, працюватимуть на суспільство і бюджет країни. Але при найближчому розгляді виявляється протилежне: ні підприємству, ні трудівнику при надмірно високих податках працювати виявляється невигідним. Проте низькі ставки податків значно підірвуть державний бюджет і такі його найважливіші статті, як витрати на зміст бюджетних організацій і на соціально-культурні заходи. От чому при проведенні обережної і розумної податкової

Литература

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник/ Под общ. ред. д. э. н., проф. Сидоровича А. М.; МГУ им. Ломоносова - 5-е изд., перерараб. и доп. - М: "Дело и сервис", 2005. 2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. - К: Знання, 2007. 3. Баликоев В. З. Общая экономическая теория. - Новосибирск: ООО "Издательство ЮКЭА", 2004. 4. Батура О. В., Іващина О. Ф., Новікова Л. Ф. Макроекономіка: Навч. посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. 5. Бровкова Е. Г. Фінансово-кредитная система государства: Учеб. пособие для вузов. - К.: Сирин, 2007. 6. Бутук А. И. Экономическая теорія: Учеб. Пособие. - К.: Вікар, 2007. 7. Вводный курс по экономической теории.: Учебник для лицеев// Под общ. ред. акад. Г .П. Журавлиной - М.: ИНФРА - М, 2005. 8. Вініченко І.І., Гончаренко О. В., Дацій Н. В., Корецько С. О. Макроекономіка: Навч. Посібник. - К: Центр навч. літератури, 2006. 9. Кемпбелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю "Економікс- принципи, проблеми і політика", К., ХаГар, 1998 10. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. - К.: Атака, 2006. 11. Мікроекономіка і макроекономіка// Під. ред. С. Будаговської - К.: Основи, 2002. 12. Мовшович С.М., Соколовский Л.Е. Выпуск, налоги и кривая Лаффера // Экономика и математические методы. 2001. Т. 30. Вып. 3. 13. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник// Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлёвой. М.: ПРОМО-Медиа, 2003. 14. Овчинников Г. П. Макроєкономика: Ученик для вузов. - СПб.: Поиск, 2006. 15. Панчішин С. І. Макроекономіка: Навч. посібник. - К: Либідь, 2001. 16. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики: Учебное пособие для вузов - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. 17. Рыночная экономика: Учебник. В 3 т. Т. 1. Теория рыночной экономики. Часть 2. Максимова В. Ф., Шишов А. Л. Макроэкономика. - М.: СОМИНТЕК. 2005. 18. Современная экономика. Общедоступный учебный курс// Под ред. проф. Мамедова О. Ю. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 19. Ховард К. Экономическая теория : Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. 20. Экономическая теория /Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича, 3-е издание - СПб, Изд. "Питер", 2007. 21. Поліпшення конкуренції позиції України засобами фіскальної політики/ Бадрак О.// Економіка України.- 2006.- №2.- С. 13-19 22. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання/ В. М. Опарін, М.М. Фельдгольц// Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 61-70. 23. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика/ Савченко А.Г., Соломенко С.М.// Фінанси України. - 2007. - №4. - С. 3-12 24. Студентам про податкову систему/ Соколовська А. М.// Фінанси України. - 2008. - №9. - С. 119-121. 25. Податкова політика України на сучасному етапі/ Лютий І. О. // Фінанси України. - 2008. - №9. - С. 121-123. 26. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи/ Мельник В. М.// Фінанси України. - 2008. - №11. - С. 11-17.
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте