УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантПрактичне завдання з макроекономіки (Украина)
ПредметМакроэкономика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы19
Дата поступления12.12.2012
690 ₽

Содержание

1. Використання апарату виробничих функцій для аналізу економічного зростання. Функція Кобба-Дугласа 3 2. Дайте визначення і розкрийте суть рецесійного розриву. 5 3. Проблеми збалансування державного бюджету країни, що існують сьогодні 5 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція 5 5. Споживання, заощадження та інвестиції в макроекономіці 5 6. Національний ринок та його рівновага. Моделі макроекономічної рівноваги 5 7. Грошовий ринок та грошово-кредитна політика 5 Література 5

Введение

Використання математичних методів в управлінні виробництвом пов'язано, як правило, з моделюванням економічних процесів і явищ. Із сукупності економічних моделей, які використовуються в управлінні, слід виділити виробничі функції, як складову частину системи економіко-статистичних моделей. Виробнича функція вперше була побудована американськими економістами Г. Коббом і П. Дугласом у 1928 р. на підставі даних економіки США за 1899 - 1922 рр. Вона уявляла собою двофакторну модель залежності обсягу продукції від використаних ресурсів. Згодом появилися й інші виробничі функції. Виробнича функція (рос. производственная функция, англ. production function, нім. Betriebsfunktion f) - залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі. Як правило, застосовують прості функції з однією або кількома змінними - лінійну, квадратичну, степеневу, показникову, гіперболічну тощо. В залежності від масштабу дослідження розрізняють макроекономічні і мікроекономічні виробничі функції. Перші вивчають взаємозв'язки на рівні народного господарства, окремих його сфер (промисловість, сільське господарство, транспорт тощо), регіонів і навіть комплексних галузей; другі вивчають залежності на рівні спеціалізованих галузей, об'єднань, підприємств. У економічних дослідженням виробничі функції використовуються для проведення економічного аналізу, побудови прогнозів, вибору оптимальних варіантів прийняття управлінських рішень

Литература

1. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон України N 354-VI ( 354-17 ) від 03.09.2008. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78. 2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. - 220с. 3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. - К. : Атіка, 2002. - 368с 4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури. - 2004. - 544с. 5. Грабовецький Б. Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом. Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 137 с. 6. Гриньова В.М., Коюда В. О. Тлумачний словник економічних термінів. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. - 184с. 7. Економічний тлумачний словник / Д.Д. Гордієнко (упоряд.). - К. : КНТ, 2006. - 308с. 8. Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник. - К., Видавничий Дім "Слово", 2003. - 536 с. 9. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2001. -616 с. 10. Статистичний щорічник України: За редакцією О.Г, Осауленко/ Державний комітет статистики України. - К.: Консультант, 2007. - 663 с.'
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте