УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантАналіз ефективності діяльності комерційного банку
ПредметФинансы
Тип работыконтрольная работа
Объем работы49
Дата поступления12.12.2012
500 ₽
СодержаниеВступ 3\r\n1. Вхідні дані 5\r\n2. Теоретичний розділ 7\r\n2.1 Завдання та складові банківського аналізу 7\r\n2.1 Окремі положення фінансового менеджменту банку 10\r\n3. Розрахунково-аналітичний розділ 25\r\n3.1 Загальна характеристика рейтингової системи «CAMEL» 25\r\n3.2 Аналіз адекватності капіталу 28\r\n3.3 Аналіз якості активів 33\r\n3.4 Аналіз прибутковості банку 35\r\n3.5 Аналіз ліквідності 40\r\n3.6 Визначення зведеного рейтингу банку 42\r\n4. Проектний розділ 46\r\nВисновки 48\r\nПерелік посилань 49ВведениеУспішний розвиток і надійність банківської системи в умовах ринко-вої економіки багато в чому залежать від постановки в банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку результатам діяль-ності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення проблем, що виникають. Кваліфіковано зроблений фі-нансово-економічний аналіз банківської діяльності є джерелом цінної ін-формації та відправним пунктом ефективного управління як окремим ко-мерційним банком, так і банківською системою в цілому.\r\nАналіз діяльності банку – це система спеціальних знань, метолів та прийомів пов\\\'язаних із: комплексним дослідженням банківської діяльності і тенденцій її розвитку; визначенням ступеня впливу на банківську діяль-ність різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів; науковім обґрунту-ванням планово-прогнозних завдань та управлінських рішень, що забезпе-чують досягнення вагомих результатів; вимірюванням та оцінкою резуль-татів роботи банку та пошуком резервів подальшого підвищення її ефекти-вності.\r\nБанківський аналіз можна класифікувати за багатьма критеріями і ви-користовувати різні його види в залежності від напрямків досліджень.\r\nЗагальний фінансово-економічний аналіз розкриває зміст фінансових показників, які характеризують діяльність банку в цілому.\r\nОпераційно-вартісний аналіз дає можливість оцінити вартість і рента-бельність окремих видів операцій та їх значення у формуванні прибутку банку і виробити основні напрямки грошово-кредитної політики банку з метою збільшення доходів.\r\nФункціональний аналіз дає змогу виявити спеціалізацію діяльності банку та здійснити оцінку ефективності і доцільності виконання банком відповідних функцій.\r\nСтруктурний аналіз дозволяє згрупувати дані банківського балансу за статтями і клієнтами та вивчити діяльність банку в динаміці.\r\nАналіз ефективності менеджменту банку допомагає вдосконалити структуру управлінського апарату та спрямувати зусилля на підвищення кваліфікації працівників і оптимізації взаємозв\\\'язків між ними.\r\nЗа масштабністю вказані види аналізу відносяться до внутрішніх, тоб-то таких, що здійснюються, виходячи з потреб самого банку. З метою отримання найбільш об\\\'єктивної оцінки надійності банку виконується зо-внішній аналіз, що базується на узагальнювальній рейтинговій оцінці дія-льності банківської установи.\r\nРозрахунково-аналітична робота передбачає проведення всебічного аналізу ефективності діяльності комерційного банку з використанням ста-ндартизованої рейтингової системи САМЕL.ЗаключениеВ даній контрольній роботі ми розглянули одну з методик аналізу ефективності діяльності комерційного банку. Кінцевим результатом аналі-зу ефективності діяльності комерційного банку за методикою «CAMEL» є визначений рейтинг цього банку за 5-ти бальною шкалою. \r\nВ даній контрольній роботі ми розрахували рейтинг банку і запропо-нували певні заходи для покращення цього рейтингу і ефективності діяль-ності цього банку. Ми помітили, що в аналізі банківської діяльності суттє-вими є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, які пря-мо або непрямо впливають на діяльність банку. Встановлюючи ці зв’язки, ми помічаємо причини ненормативних значень деяких показників і пропо-нуємо заходи, які потрібні для покращення рейтингу банку.ЛитератураПерелік посилань\r\n\r\n1. Конституція України // ВВР, 1996\r\n2. http://www.vuzlib.net/ – Экономико-правовая библиотека\r\n3. Інформаційно-пошукова система „Право” ІАЦ „Біт”\r\n4. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський ме-неджмент»/ За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Гераси-мовича. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 384с.\r\n5. Банківські операції: Підручник /А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пухов-кіна та ін.; За ред. А.М.Мороза –К.:КНЕУ,2000. – 384с.\r\n6. Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит. К.: “Видавництво Лібра” ТОВ, 1996р., 224с.\r\n7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затв. постановою Правління НБУ, 14.04.98р., №141.\r\n8. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М.Мороза , М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368с\r\n9. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посібник. – К.: Основи, 1999. – 671с.\r\n10. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280с.\r\n11. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 1998. – 344с.'
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте